Admitere

Inscrierea în anul I a candidatilor admisi in sesiunea IULIE 2022

Rezultate finale iulie

 Proceduri privind înscrierea în anul universitar 2022/2023 (Date de contact pentru transmiterea on-line a documentelor de înscriere: Faculatatea de Științe și Mediu, Strada Domnească nr.111, Galați, 800201, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

 Concurs de admitere anul 2022 - sesiunea Septembrie

  Nou! Important!

           Specializarea Știința mediului -   patru specializări într-una singură!

 Absolvenții specializării Știința mediului pot fi profesori titulari de Fizică, Chimie, Biologie și Geografie, concomitent, în învățământul preuniversitar!

 Nomenclatorul de specializări pentru învățământul preuniversitar prevede că absolvenții specializării Știința mediului se pot titulariza pe cele patru discipline. Specializarea oferă, de asemenea, absolvenților oportunități de angajare în domeniu: experți în organizații/agenții guvernamentale și neguvernamentale de protecția mediului (agenții de mediu, garda de mediu), consultanță și protecția mediului, evaluatori și inspectori de mediu.

Specializarea Știința mediului este singura care poate oferi oportunități de angajare în patru specializări.

 

Pentru a  cunoaşte mai bine specializările din facultatea noastră, precum şi detalii privind Admiterea 2022:

Ghidul candidatului FSM

Admitere licență

Admitere masterat

 

Admiterea la licență din acest an se va face DOAR pe baza dosarului de concurs, la toate domeniile de studii din facultate.

 

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ cu frecvență
  

1 - 11 septembrie 2022 înscrieri online
5 - 11 septembrie 2022 înscrieri la centrele special amenajate
12 septembrie 2022 desfășurarea probelor eliminatorii
13 septembrie 2022 desfășurarea probelor eliminatorii
14 - 15 septembrie 2022 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
15 - 18 septembrie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 18 septembrie, ora 1200)
19 septembrie 2022 afișarea listelor finale
26 septembrie 2022 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:

 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.

 

 

Înscrierile se desfăşoară atât la centrele special amenajate cât și on-line.

Programul centrelor de înscriere este următorul:

 • Luni - Vineri între orele 8.30-15.30;
 • Sâmbătă și Duminică între orele 9.00-14.00.
 1. Candidați români:
  D 02 Corpul D,
  Str. Domnească nr. 111
  01-11.09.2022 on-line
  05-11.09.2022 fizic
 2. Alte categorii de candidați
  Nr. crt. Categorii candidați Sala Locaţie înscrieri
  1. Cetățeni români de pretutindeni Serviciul secretariat, 
  sala U 90
  Sediul central al Universităţii,
  str. Domnească nr. 47
  2. Cetățeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederației Elvețiene și ai statelor terțe UE
  3. Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii) Serviciul secretariat, 
  sala U 89
  4. Candidaţii aparţinând etniei romilor
  5. Candidații proveniți din sistemul de protecție socială
  1. Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii), care au dreptul să fie admişi fără concurs de admitere, se înscriu în limita locurilor bugetate scoase la concurs..
  1. Candidaţii aparţinând etniei romilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității. Această recomandare va fi vizată de Formația Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată de Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.
  1. Candidații proveniți din sistemul de protecție socială se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47 cu adeverința eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecție a copilului sau alte instituții abilitate, care să ateste faptul că provin din sistemul de protecție socială, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității.

 

Candidaţii se pot înscrie fie online, fie prin depunerea fizică a dosarului.

Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere prevăzut la punctul 3.4., conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online care va fi disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

 

Înscrierea prin depunerea fizică a dosarului:

Candidații vor depune un singur dosar de înscriere, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează în cadrul facultăţii noastre.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele acte:

 - cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 - diploma de bacalaureat (în original), diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2022, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;

 •  foaia matricolă, în original sau în copie;
 •  adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează;
 •  trei fotografii tip buletin;
 •  dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite posesorului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate;
 •  certificatul de naștere, în copie;
 •  cartea de identitate, în copie;
 •  certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 •  diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 •  diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
 •  adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

Ciclul II - studii universitare de masterat învățământ cu frecvență 

5 - 16 septembrie 2022 înscrieri online
5 - 10, 12 - 16 septembrie 2022 înscrieri la centrele special amenajate
17 - 18 septembrie 2022 desfășurarea probelor de concurs
19 - 20 septembrie 2022 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
21 - 22 septembrie 2022 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final de depunere diplome - 22 septembrie, ora 1200);
23 septembrie 2022 afișarea listelor finale
26 septembrie 2022 începerea perioadei de înscriere în anul I
și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

 

Locuri scoase la concurs

 

Înscrierile se desfăşoară atât la centrele special amenajate cât și on-line.

Programul centrelor de înscriere este următorul:

 • Luni - Vineri între orele 8.30-15.30;
 • Sâmbătă și Duminică între orele 9.00-14.00

Candidați români

SA 03 Corpul SA,
Str. Domnească nr. 111
05-16.09.2022 on-line
05-10.09.2022 fizic
12-15.09.2022 fizic

Alte categorii de candidați

Nr. crt. Categorii candidați Sala Locaţie înscrieri
1. Cetățeni români de pretutindeni Serviciul secretariat,
sala U 90
Sediul central al Universităţii,
str. Domnească nr. 47
2. Cetățeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederației Elvețiene și ai statelor terțe UE
3. Candidaţii aparţinând etniei romilor Serviciul secretariat,
sala U 89

Candidaţii aparţinând etniei romilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității. Această recomandare va fi vizată de Formația Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată de Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.


www.admitere.ugal.ro


 

Information

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon: 0336 555 444 
Fax: 0336 555 444 
E-mailtest@ugal.ro 
Coordonate GPS: 45.438709, 28.056158